ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

รวมภาพกิจกรรมธรรมะ วันแม่ ( 12 สิงหาคม 2553)

เด็กๆ และผู้ปกครองพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะวันแม่ ( 12 สิงหาคม 2553 )

 

ช่วงเช้า เด็กๆ รับฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อกิตติญาโณ ในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรม

  

 หลวงปู่กำลังเทศนาสอนเรื่องมนุษย์มี 5 ประเภท หนึ่ง มนุสสเนรยิโก สอง มนุสเปโต สาม มนุสสติรัจฉาโน สี่ มนุสสภูโต ห้า มนุสสเทโว แล้วเราอยู่ในประเภทไหนหนอ เด็กๆ กำลังตั้งใจฟังเพื่อเตรียมตัวตอบคำถาม

 

 หลวงปู่เทศนาให้ฟังเรื่อง มงคล 38 ประการ ธรรมที่ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เกิดจนตาย ประกอบด้วย

1.การไม่คบคนพาล 2.การคบบัณฑิต 3.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4.การอยู่ในถิ่นอันสมควร 5.เคยทำบุญมาก่อน 6.การตั้งตนชอบ 7.ความเป็นพหูสูต8.การรอบรู้ในศิลปะ 9.มีวินัยที่ดี 10.การกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 11.การบำรุงบิดามารดา 12.การสงเคราะห์บุตร 13.การสงเคราะห์ภรรยา 14.การทำงานไม่คั่งค้าง 15.การให้ทาน 16.การประพฤติธรรม 17.การสงเคราะห์ญาติ 18.ทำงานที่ไม่มีโทษ 19.ละเว้นจากบาป20.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา 21.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22.มีความเคารพ 23.มีความถ่อมตน 24.มีความสันโดษ 25.มีความกตัญญู26.การฟังธรรมตามกาล 27.มีความอดทน 28.เป็นผู้ว่าง่าย 29.การได้เห็นสมณะ 30.การสนทนาธรรมตามกาล 31.การบำเพ็ญตบะ32.การประพฤติพรหมจรรย์ 33.การเห็นอริยสัจ 34.การทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน 35.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36.มีจิตไม่เศร้าโศก37.มีจิตปราศจากกิเลส 38.มีจิตเกษม

หลวงปู่เลือกอธิบายให้ฟัง 14 ข้อ ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง ยกมือขึ้น!

 

 เด็กๆกำลังฟังวิธีการทำแบบทดสอบ โดยคำถามมี 20 ข้อ เป็นการเขียนคำตอบให้ถูกต้อง ใครตอบถูก 15 ข้อขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซนต์ เอ! แล้วหนูจะได้กี่เปอร์เซนต์น่า