ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

หนังสือธรรมะ "สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน ขันธ์ 5 มาร 5 นิวรณ์ 5 และโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ"

เกริ่นนำ

   งานเขียนนี้มิได้มุ่งหมายที่จะให้เข้าใจเกินเลยไปถึงโลกุตตรธรรมชั้นสูง มีความมุ่งหมายเพียงให้เข้าถึงความสงบได้ขั้นหนึ่ง เพื่อการนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบแห่งธรรม อันเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการงานให้สมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติสืบไป

เหมาะสำหรับ ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาธรรมะ จนถึงระดับผู้เคยผ่านการอบรมคอร์สกัมมัฏฐานมาบ้างแล้ว รวมทั้งผู้ที่กำลังค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ สื่อธรรมะ แล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

อ่านหนังสือ คลิ๊กที่นี้