อานิสงส์ในการบูรณศาสนถาวรวัตถุ

อานิสงส์ในการบูรณศาสนถาวรวัตถุ ย่อมนำให้ผู้ร่วมกันบูรณะ จะด้วยแรงกาย ทุนทรัพย์ สติปัญญา หรือแม้จะด้วยการช่วยบอกบุญ สำเร็จในประสงค์ที่ตั้งหวังในปัจจุบันได้โดยง่าย

การบอกบุญพร้อมกับการสละทุนทรัพย์ จะทำให้ประสพความสำเร็จเกินกว่าที่ตั้งหวัง

การสละทุนทรัพย์ด้วยชวนจิตดวงที่หนึ่งคือรับรู้ก็รีบสละทรัพย์โดยไม่รอช้า ก็เช่นกัน อานิสงส์คือประสพความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหวังเช่นกัน

การสร้างทานไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการลงทุนที่เกินกว่าจะคาดถึง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้สร้างทาน เป็นการสั่งสมบารมีที่มีผลเป็นทับทวีคูณ ผลแห่งทานย่อมทำให้มีความสุข และจะเป็นผลมากยิ่งๆขึ้นเมื่อผู้สร้างไม่หวลทำลายบารมีที่สร้างด้วยการไม่พึงใจในทานที่ทำไว้ดีแล้ว

มีคนจำนวนมากทำลายบารมีของตนเองด้วยการกระทำไว้ในจิตว่า "ไม่น่าทำ....รู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่า" อะไรทำนองนั้น นี่คือการทำร้ายตนเอง

เมื่อสร้างทานบารมีนั้นมีความพึงใจ แต่นานไปเกิดความลังเลสงสัยในผู้รับ เกิดความไม่พึงใจในผู้รับ แล้วทำลายบารมีตนเองด้วยดำริว่า.....อย่างนี้คือไม่เข้าใจ ผู้ให้ได้ทำสำเร็จแล้ว ผู้รับจะเป็นอย่างไรเป็นผลของผู้รับ นี้จึงจะเรียกว่าถูกธัมม

 

บุญรักษา

หลวงปู่